बाला बाला चिंगु मिखा ( bala bala chingu mikha - Prem dhowj Pradhan)

बाला बाला चिंगु मिखा ओहो
व मिखा ला मू सः गु अय्लाः
स्वल रे सुलाः व सुला वं खं ला
काल रे कालः जि ला

व ला चुलुक्क वन
मन धुकुक्क सन
कुचु कुचुक्क मिन
जुरू जुरुक्क थन
सुतुक्क वने ला
घुतुक्क त्वने ला
ल्वः हे वन हाय्
जि ला जि ला
क्वछुनाः वन व केलेंन्हिलाः हाइ खं ला

गन गन रे जि ला
तन तन रे जि ला
गुजु गुजु रे जि ला
झुकु झुकु रे जि ला
झुमिं यं थेँ जुल जि ला
झररर वा वयाः सररर वं थेँ
क्वछुना वन व केलेहेँ न्हिलाः हाइ खं ला

Post a Comment

0 Comments